Zadania biblioteki

       

                                     

         Biblioteka podejmuje działania ujęte w corocznie opracowywanym planie pracy, który uwzględnia w szczególności następujące zadania: