1) Cena obiadu: 3, 50

   2) Wpłata za obiady dokonywana jest z góry u pani intendentki
od poniedziałku do piątku lub na konto szkoły:

PKO SA I O w Rzeszowie nr: 15 1240 1792 1111 0010 4121 0094

tytułem: wpłata za obiady /klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc …...

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

   3) W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.

   4) Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do godz. 745 dnia, w którym nastąpi nieobecność pod numerem telefonu  017 2219938 lub osobiście u Intendentki szkolnej.

   5) Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

   6) Jeżeli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela – organizatora wycieczki (wyjścia).

   7) W czerwcu będą odliczane tylko te nieobecności, które zgłoszone będą do momentu dokonania wpłaty.

   8) W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z obiadów, fakt ten należy zgłosić u Intendentki szkolnej do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.