STRONA SP BUDZIWÓJ OGŁOSZENIA


W dniu 9 stycznia (środa) w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne. Rada Rodziców zaprasza uczniów na zabawę noworoczną. Sposób organizacji:
9.00 - 11.30 - zabawa dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów z klas I - III w sali Domu Kultury "Budziwój" (jest możliwość wynajęcia autobusu w celu przewiezienia uczestników zabawy na trasie szkoła - dom kultury i z powrotem);
16.00 - 19.00 - zabawa dla uczniów z klas IV - VI w szkole. Po zakończeniu zabawy rodzice lub upoważnione przez nich osoby odbierają uczniów ze szkoły. Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły w ciągu dnia, będą mieć opiekę. Świetlica i oddz. przedszkolne pracują bez zmian. Dla uczniów z kl. IV - VI nie będzie obiadu.


Zebranie z rodzicami uczniów odbędzie się 21. 11. 12 r. (środa). Porządek spotkania:
16.30 - 17.30 - spotkanie rodziców uczniów z klas I - III z wychowawcami klas w salach lekcyjnych
16.30 - 17.00 - pogadanka dla rodziców uczniów z klas IV - VI na temat: "Internetowe zagrożenia dla dzieci" - sala gimnastyczna. Poprowadzi ją psycholog - p. Mirosława Drąg
17.00 - spotkanie rodziców uczniów z klas IV - VI z wychowawcami w salach lekcyjnych;
17.30 - 18.00 - pogadanka dla rodziców uczniów z klas I - III na temat: "Internetowe zagrożenia dla dzieci" - sala gimnastyczna. ZAPRASZAMY


W dniu 2 listopada w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, lecz wyłącznie opiekuńczo - wychowawcze. Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły, będą mieć zapewnioną opiekę w świetlicy. W tym dniu kuchnia przygotowuje posiłki tylko dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i dla tych uczniów, którzy do wtorku potwierdzą u intendentki szkolnej obecność na obiedzie. Świetlica pracuje bez zmian.

Nasza szkoła kontynuuje realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Baza dydaktyczna szkoły zostanie doposażona w pomoce naukowe oraz sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych. Szczegółowe informacje w załączniku w dokumentach do pobrania:
"Regulamin"
"Informacja o projekcie"
W listopadzie zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów i uczennic zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie. Rodzice uczniów i uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie będą zobowiązani do złożenia w szkole Deklaracji uczestnictwa w projekcie i Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W Szkole Podstawowej Nr 15 w ramach projektu planowane są następujące typy zajęć:
1) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
2) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
3) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych
4) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksjąDofinansowanie do zakupu podręczników


Numer konta szkoły, na które można dokonywać wpłat za obiady w stołówce szkolnej:
PKO SA I O w Rzeszowie nr: 15 1240 1792 1111 0010 4121 0094 tytułem: wpłata za obiady /klasa, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc ... w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Zasady korzystania z usług stołówki