REGULAMIN

KORZYSTANIA Z OPIEKI ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SP NR 15 W RZESZOWIE

 

I. Postanowienia ogólne

1.    Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.

2.     Świetlica mieści się w budynku szkolnym i jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych w godz. 6.30 – 16.30.

3.     Świetlica sprawuje opiekę nad uczniami z klas I – VI.

II. Wychowankowie świetlicy

1.    Do świetlicy uczęszczają dzieci zapisane przez rodziców.                

2. W uzasadnionych przypadkach pod opieką wychowawców świetlicy mogą przebywać dzieci do niej nie zapisane (dotyczy to również dzieci z klas starszych) – po uprzednim powiadomieniu i za zgodą wychowawców świetlicy.

3.    Dziecko powinno być przyprowadzane do świetlicy oraz z niej odbierane przez rodziców lub opiekunów. Samodzielne opuszczanie świetlicy jest możliwe na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców.

III. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

1.    Wychowankowie mają prawo do takiej organizacji zajęć wychowawczo – opiekuńczych, która jest zgodna z programem pracy wychowawczej świetlicy oraz zapewnia bezpieczeństwo ich uczestnikom.

2.    Wychowankowie mają prawo do udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez wychowawców.

3.    Wychowankowie mają prawo do dostępu oraz korzystania                 z przedmiotów stanowiących mienie i wyposażenie świetlicy szkolnej.

4.    Wychowankowie mają obowiązek szanowania mienia i sprzętu świetlicy oraz dbałości o czystość i estetykę pomieszczeń.

5.    W pomieszczeniu świetlicy obowiązuje obuwie zastępcze oraz konieczność zostawiania odzieży wierzchniej i plecaków w miejscu do tego przeznaczonym.

6.    Podczas wszelkich zajęć wychowankowie mają obowiązek przestrzegania poleceń wychowawcy oraz nie wolno im samowolnie oddalać się spod jego opieki.

7.    W czasie zabaw na podwórku szkolnym oraz podczas wycieczek               i spacerów wychowankowie mają obowiązek przebywania w zasięgu wzroku wychowawcy.

8.    W czasie wszystkich zajęć wychowawczo – opiekuńczych należy nienagannie oraz kulturalnie zachowywać się w stosunku do wychowawców, kolegów i osób postronnych.

9. Każdy wychowanek świetlicy zobowiązany jest stosować się do powszechnych zasad bezpieczeństwa w szkole, a zwłaszcza nie urządzać niebezpiecznych zabaw i bójek, nie przynosić niebezpiecznych przedmiotów, nie wchodzić na drzewa i inne wysokie obiekty, nie rzucać przedmiotami, zgłaszać przypadki niebezpiecznych zachowań i wypadki uczniowskie.

IV. Postanowienia końcowe

1.    Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich korzystających z opieki świetlicy oraz zajęć wychowawczo – opiekuńczych organizowanych przez wychowawców świetlicy.

2.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.