Informacja dla rodziców
 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 20011/2012

klasy I – III

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r.
(Dz.U. 111 poz.652) uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę w kasach I – III szkoły podstawowej pochodzący z rodzin:

-  w których dochód netto na osobę w miesiącu poprzedzającym złożenie  
      wniosku nie przekracza 351 zł,

-    wielodzietnych,

-    w których występuje bezrobocie, alkoholizm, narkomania

mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników.

Wnioski i informacje na stronie  Urzędu Miasta Rzeszowa http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/wydzial-edukacji/wyprawka-szkolna-zasilek-powodziowy   oraz w sekretariacie szkoły.